Om tot merkbescherming te komen moet een vrij complexe procedure worden doorlopen. Wij gidsen u door deze procedure in vijf eenvoudige stappen.

    1. U deponeert uw merk via het invulformulier op onze website
    2. Wij voeren het merkonderzoek uit
    3. Het merk wordt gedeponeerd bij de bevoegde instantie
    4. Het merk wordt gepubliceerd en onderzocht
  1. Het merk is geregistreerd, u ontvang een certificaat

Deze klanten lieten hun merk al registreren door deJuristen:

STAP 1: BESTELLEN

Binnen de drie minuten.

Via het handige invulformulier op onze website kunt u alle relevante informatie online achterlaten. Van zodra we deze informatie hebben ontvangen gaat een van onze specialisten met jouw merk aan de slag!

Het is zeer belangrijk op te geven welke de activiteiten zijn die u onder de merknaam wenst uit te oefenen. Op basis van deze beschrijving zullen wij namelijk gaan bepalen in welke klassen uw merk moet worden gedeponeerd. Dit is zeer belangrijk, aangezien een geregistreerd merk ervoor zorgt dat niemand anders nog binnen deze klassen een gelijkaardige merknaam mag gebruiken.

STAP 2: MERKONDERZOEK

Binnen de drie werkdagen.

Om een merk te kunnen registreren zijn een aantal juridische en praktische voorwaarden. Zo mag een merk bijvoorbeeld geen beschrijvend karakter hebben, en mag er nog geen eerder geregistreerd merk bestaan waarmee het nieuwe merk verwarring zou kunnen veroorzaken.

Tijdens ons merkonderzoek toetsen wij het merk af aan al deze voorwaarden en gaan we kijken in alle relevante nationale en internationale merkregisters of er geen merken zijn die problematisch zouden kunnen worden.

Door ons merkonderzoek kunnen wij de kans dat er later problemen met het merk zouden ontstaan drastisch verkleinen. Door het merk te toetsen aan de voorwaarden die de overheid stelt verkleinen we alvast de kans op een weigeringsbeslissing. Indien het merk namelijk niet wordt aanvaard (bijvoorbeeld omdat het te beschrijvend is), dan is de investering helemaal voor niets geweest.

Tegen gemiddeld 1 op de 5 merken wordt tegenwoordig oppositie ingesteld. Helemaal uit te sluiten valt een oppositieprocedure uiteraard nooit, maar door onze ervaring en expertise inzake het merkonderzoek wordt slechts tegen 2% van de door ons ingediende merken oppositie aangetekend.

Belangrijk is dat aan ons merkonderzoek een no-cure-no-pay garantie is verbonden. Als blijkt uit het merkonderzoek dat het merk niet vatbaar is voor registratie, dan wordt het volledige bedrag door ons teruggestort.

Deze klanten lieten hun merk al registreren door deJuristen:

STAP 3: DEPONERING

Meteen na het merkonderzoek.

Wat betreft het merkonderzoek geldt zoals hierboven aangehaald de no-cure-no-pay garantie. Dit houdt in dat, wanneer wij tijdens het merkonderzoek op grote problemen zijn gestoten, wij u de keuze laten: ofwel gaan we samen met u op zoek naar een alternatief, waardoor we alsnog tot de deponering kunnen komen, ofwel houdt het daar op. In het tweede geval is helemaal geen betaling aan ons verschuldigd.

Indien het resultaat van het merkonderzoek wel gunstig was, gaan we verder naar stap drie, waarin het merk effectief wordt gedeponeerd. Dit betekent dat wij een dossier opmaken dat volledig conform de gestelde regels is, en we dit dossier indienen bij de bevoegde overheidsinstantie.

Vanaf het moment dat wij het dossier hebben ingediend, kunt u uw rechten als merkeigenaar volledig uitoefenen. Hoewel het merk nog niet definitief is geregistreerd (zie later), bent u toch al, zij het voorlopig, de échte eigenaar van het merk.

STAP 4: PUBLICATIE

Publicatie: meteen. Afgerond onderzoek: 4 à 6 maanden.

Eens het Benelux-bureau, de Europese Commissie of WOIE het dossier goed hebben ontvangen wordt het merk gepubliceerd in het merkregister. Dit betekent dat uw merk openbaar is, dat is ook noodzakelijk om uw rechten te kunnen afdwingen van derden.

Tevens wordt op dit moment aan het merk een vast depotnummer toegekend. Dit nummer geldt zo’n beetje als het rijksregisternummer van het merk. Aangezien elk merk dat eender waar ter wereld werd geregistreerd over een uniek depotnummer beschikt, is het altijd mogelijk om aan de hand van het depotnummer een bepaald merk terug te vinden.

Eens het merk is gepubliceerd zal de overheidsinstantie het merk eveneens aan een onderzoek onderwerpen. Tijdens dit onderzoek wordt het merk opnieuw getoetst aan alle juridische voorwaarden die gelden. Aangezien wij reeds hetzelfde hebben gedaan tijdens ons voorafgaand merkonderzoek is de kans dat het bureau beslist om de aanvraag te weigeren aanzienlijk verkleind.

Indien het bureau alsnog tot een weigeringsbeslissing komt, worden wij hiervan op de hoogte gebracht. Vervolgens stellen wij alles in het werk om aan de hand van een schrijven en/of wijzigingen en aanvullingen in het merkdossier het merk alsnog te doen aanvaarden.

MOMENTJE: OPPOSITIEPERIODE

2 à 3 maanden.

Eens het onderzoek is afgerond en het merk is goedgekeurd, begint de zogenaamde oppositieperiode te lopen. Deze periode neemt 2 à 3 maanden in beslag, en geeft aan andere merkeigenaars de kans om bezwaar aan te tekenen tegen het nieuw ingediende merk.

Andere merkeigenaars kunnen dit doen wanneer ze vinden dat het nieuwe merk hun eerder verworven rechten schaadt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het nieuwe merk verwarring zou kunnen veroorzaken met een ouder merk, of zelfs identiek is aan dit oudere merk.

Gemiddeld worden tegen 1 op de 5 merken oppositieprocedures ingesteld. Doordat wij reeds een uitvoerig merkonderzoek hebben gevoerd voor de deponering, wordt slechtst tegen 2% van de door ons gedeponeerde merken oppositie ingesteld.

Wanneer het toch tot een oppositie zou komen, is een eerste communicatie met de tegenpartij door ons, in de prijs inbegrepen. In de meeste gevallen houdt het daar ook bij op (bijvoorbeeld na een kleine aanpassing in de gekozen classificaties).

Om u te vertegenwoordigen in een eventuele effectieve oppositieprocedure hebben wij 5 werkuren nodig.

STAP 5: REGISTRATIE

Na afloop oppositieperiode.

U kon natuurlijk al vanaf het moment van deponering uw rechten als merkeigenaar uitoefenen, maar nu is het merk ook echt definitief geregistreerd. Alle onderzoeken zijn voltooid, derde partijen hebben uitgebreid de kans gekregen om bezwaar aan te tekenen, … Het merk is van u.

U ontvangt een certificaat met daarop alle gegevens van uw merk. Indien u ooit vindt dat u in uw rechten geschaad wordt, kunt u aan de hand van dit certificaat uw rechten afdwingen.

Het merkenrecht is, net als andere intellectuele eigendomsrechten, een recht dat moet worden afgedwongen. Het wordt u met andere woorden niet in de schoot geworpen, maar u moet actief op zoek naar partijen die uw rechten schenden. In het kader van deze zoektocht bieden wij de merkbewaking aan. Neem gerust contact op met ons indien dit u zou interesseren.